• บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก บัตรผู้รับมอบอำนาจ
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ลงทะเบียนระบบ ESS
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ระบบ CA กับ หน่วยงาน TOT
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ลงทะเบียนต้นทุนผ่านระบบ Internet
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อใช้คู่กับการยื่นใบอนุญาตส่งออก (ฟอร์ม)
 • บริการดำเนินการ พิมพ์ ยื่น รับ ใบอนุญาตส่งออก (ฟอร์ม) ทุกชนิด Form C/O , Form E , Form JTEPA , Form D , Form AJCEPT , Form AI , Form AK , Form FTA และ ฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด จัดตั้งบริษัท หจก. สมาคมการค้า
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด แก้ไข เพิ่มเติม ทุกชนิดในหนังสือรับรองบริษัท หจก. สมาคมการค้า
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด เลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี เพื่อปิดกิจการ หจก. สมาคมการค้า
 • บริการดำเนินการ ยื่น ทำ งบการเงิน รับทำบัญชีแบบรายเดือน ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • บริการดำเนินการ คัดรับรองเอกสาร หนังสือรับรอง และเอกสารต่างๆ ของบริษัท หจก.
 • บริการดำเนินการ ตรวจสอบลายเซ็นต์กรรมการเดิม ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังตอนจัดตั้ง

 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้า
 • บริการตรวจสอบความเหมือนคล้าย ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • บริการดำเนินคดีทางกฎหมาย เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการชำระค่าธรรมเนียม รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
 • งานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ทะเบียน สำหรับยื่นแบบรายการภาษี ผ่านระบบ Online
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งย้ายสำนักงาน ภายในเขตเดียวกัน
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งย้ายสำนักงาน นอกเขต ข้ามเขต
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด รับยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทุกชนิด รับทำบัญชีรายเดือน
 • บริการดำเนินการ ติดตามผล ตรวจสอบ การยื่นจดทะเบียนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร

 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ทะเบียน ขึ้นทะเบียน สำหรับบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการใหม่
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด เปิดระบบ สำหรับบริษัท หจก. ที่เคยแจ้งหยุดพักกิจการชั่วคราวไว้ก่อนหน้านี้
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบริษัท ในฐานข้อมูลทุกกรณี
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่นแบบส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน คำนวณเงินที่จะต้องยื่นเงินสมทบรายปี
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด เข้า ออก พนักงาน แรงงาน คนไทย และ คนต่างชาติ
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ แจ้ง จด ยื่น สิทธิตามประกาศของรัฐ อันซึ่งไว้ผลประโยชน์ของบริษัท

 • บริการดำเนินการ VISA ทำงาน NON-B ของชาวต่างชาติ ที่ต้องการทำงานในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ เปลี่ยน VISA ท่องเที่ยว เป็น VISA NON-B ทำงานในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ ขยาย ต่ออายุ ขออยู่ต่อ คนต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ VISA NON-O วัยเกษียณ หรือ แต่งงาน
 • บริการดำเนินการ VSIA ED นักเรียน
 • บริการดำเนินการ ชำระค่าธรรมเนียม ขอ VISA SINGLE , MULTIPLE

 • บริการดำเนินการ ยื่น จดใหม่ ใบอนุญาตทำงาน WORKPERMIT คนต่างชาติทำงานในประเทศ
 • บริการดำเนินการ ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน WORKPERMIT คนต่างชาติทำงานในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ ระงับ ยกเลิก แจ้งเข้า แจ้งออก แจ้งย้าย คนต่างชาติทำงานในประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ ยื่นขออนุญาตทำงาน แทนคนต่างชาติ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 • บริการดำเนินการ ยื่น จดทะเบียน ใบอนุญาต จัดหาคนทำงานในประเทศ
 • บริการดำเนินการ ยื่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานสำนักงานแรงงาน
 • บริการดำเนินการ ยื่น ชี้แจง กับ กรมคุ้มครองแรงงานสวัสดิการ
 • บริการดำเนินการ ด้านทนาย เกี่ยวกับคดีแรงงาน ทุกชนิด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • บริการดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับการทำงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้สัมพันธ์กับ การทำธุรกิจ จำนวนพนักงาน

 • บริการดำเนินการ ยื่น เพื่อปรึกษา การนำเข้า ส่งงอก สินค้าควบคุมจากหน่วยงานที่กำกับ
 • บริการดำเนินการ ยื่น จด ใบอนุญาต ก่อนการนำเข้าสินค้า หมวดสินค้าควบคุม
 • บริการดำเนินการ ยื่น จด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใบอนุญาตทุกชนิด
 • บริการดำเนินการ ยื่น จด รับรองแปลนบัญชีเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริการดำเนินการ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • บริการดำเนินการ ยื่น จด ทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก
 • บริการดำเนินการ พิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก ทางเรือ ตามท่าเรือต่างๆ
 • บริการดำเนินการ พิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก ทางอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • บริการดำเนินการ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า รถหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์ 20ฟุต 40ฟุต
 • รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ
 • บริการดำเนินการ ตรวจสอบพิกัดศุลกากร จัดทำใบขนสินค้า ก่อนการนำเข้า ส่งออก

 • บริการดำเนินการ ยื่น จด ทะเบียน นำเข้า รถยนต์ รถพ่วง (แบบไม่มีเครื่องยนต์)
 • บริการดำเนินการ ยื่น ต่อภาษี ย้ายเลข ย้ายเล่ม ขอเลขทะเบียนรถใหม่
 • บริการดำเนินการ ยื่น แจ้งหาย ทำเล่มทะเบียนใหม่ ทะเบียนถูกระงับเกิน 3 ปี
 • บริการดำเนินการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน กรมการขนส่งทางบก ทุกพื้นที่